Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää kaikenlaisille mutta etenkin uusille, toimintaansa vasta aloittaville yrityksille. Käytännössä liiketoimintasuunnitelma kuvaa yrityksen etukäteen tarkoin suunniteltua kaupallista toimintaa. Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksen koko liiketoiminnan sekä selventää ja jäsentää valmiiksi kaavaillun yritystoiminnan menestymisen mahdollisuuksia ja kannattavuutta.

Liiketoimintasuunnitelman eli lts:n laatiminen ei ole aivan yksinkertaista, vaan vaatii liiketoimintaan osallistuvilta henkilöiltä, kuten yrityksen yhdeltä tai useammalta perustajalta, aikaa ja pohdintaa. Liiketoimintasuunnitelman avulla hahmotellaan yrityksen tuottamien tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua, markkinointia ja myyntiä. Arvioidaan tuotantoon tarvittavia resursseja, tehdään tuotekehitys- ja henkilöstösuunnitelma sekä pohditaan mahdollisten patenttien hakua ja olemassa olevia riskianalyysejä.

Käytännössä voisi sanoa, että mitä selkeämmät tavoitteet, sen tarkempi suunnitelma. Rahoitusta, takauksia tai tukia hakiessa pankkia tai rahoitusyhtiötä usein kiinnostaa tietää, minkälainen tuotteiden tai palvelun kysyntä on ja onko asiakkaita riittävästi.

Mitä liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään?

Ajan kanssa huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma tarjoaa vakaan pohjan saavuttaa asetetut tavoitteet. Usein todetaan, että yritystoimintaa harjoittavan kannattaa pitää pää pilvissä mutta jalat tukevasti maassa. Käytännössä asia voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ensimmäisenä yritystoiminnan vuotena yrityksen tuottama tuote tai palvelu ei ole vielä tarpeeksi tuttu omalle kohderyhmälleen ja tunnettuus kasvaa tasaiseen tahtiin. Markkinointi ja myynti mahdollisine jakeluportaineen kannattaa suunnitella huolella,

kuten myös panostaminen ystävälliseen, asiakaslähtöiseen palveluun. Sananlasku kertoo, että hyvä kello kauas kuuluu, mikä tarkoittaa, että yrityksen asiakkaat kertovat yrityksessä saamastaan hyvästä palvelusta muille, ja tämä voi tuoda lisää asiakkaita. liikentoimintasuunnitelma malli voi olla parhaimmillaan selkeä ja yksinkertainen. Liiketoimintasuunnitelman sisältö jaetaan useampaan eri osa-alueeseen, jossa yrittäjä voi yhdistellä, laajentaa ja tiivistää esille tulevia asioita ja tavoitteita.

bizplan

Yrittäjän pitää ihan ensimmäisenä miettiä läpi yritystoimintaan liittyvät peruskysymykset, eli mitä yritys tuottaa ja kenelle. Kohderyhmä on aina tarpeen olla selvillä jo hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista. Käytännössä siis, mikä on yrityksen markkinoima tuote tai palvelu? Minkälaisille asiakkaille myynti ja markkinointi tapahtuu ja miten? Minkälainen kilpailutilanne alalla on, ja miten tuote eroaa käytännössä muista vastaavista tuotteista? Minkälainen on tuotteen tai palvelun hintataso?

Missä myynti tapahtuu ja onko lähistöllä kilpailevia yrityksiä? Kuinka suuri on asiakaskunta ja minkälaisesta tuotteesta tai palvelusta on kysymys? Yrityksen rahoitus ja nykyiset sekä tulevat investoinnit on aina hyvä miettiä etukäteen. Yritys ei pelkästään tuota rahaa, vaan myös kulut, kuten vakuutukset, markkinointikustannukset, tuotantokustannukset, vuokrat ja mahdollisten työntekijöiden palkat, pitää myös ottaa huomioon.

Yrittäjän henkilöturva

Yrittäjä huolehtii aina itse muun muassa tapaturma- ja kuolemantapausturvasta sekä luonnollisesti tulevan eläketurvan riittävyydestä. Yrittäjän sosiaaliturvan perusta on aina yrittäjän YEL-vakuutus. Yrittäjän mahdolliset sairaus-, äitiys- ja työttömyyspäivärahat sekä työkyvyttömyys-, perhe- ja vanhuuseläkkeiden suuruus riippuvat aina henkilön työtulon suuruudesta.

YEL-työtulon pitää aina olla hyvin realistisella tasolla, joten aloittavaa yrittäjää asiassa auttaa YEL-vakuutusmaksun ensimmäiselle neljälle vuodelle annettava 25 %:n alennus. Yrittäjän pitää olla työttömyyskassan jäsen, jotta hän voi saada tarvittaessa työttömyysturvaa sekä hänen YEL-työtulonsa pitää olla vaaditulla tasolla. Mahdollisten eteen tulevien riskien välttämiseksi yrittäjällä pitää olla myös huonojen aikojen varalle laadittu kattava henkivakuutusturva. Laskemiseen sopiva sääntö on 1–2 vuoden tulot yhdessä mahdollisen velkojen määrän kanssa.

bizplan2

Yrittäjän on valittava myös yhtiömuoto, joka itselle ja edustamalleen alalle parhaiten sopii. Aloittaako yritystoiminnan toiminimellä, avoimena yhtiönä, kommandiitti- tai osakeyhtiönä, osuuskuntana, franchising- tai kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjänä palkat, laskutus ja verot hoituvat aina ilman Y-tunnusta. Uuden yrityksen on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin sekä rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisävero suoritetaan aina tavaroiden ja palveluiden mahdollisesta maahantuonnista sekä myynnistä.

Maataloutta, tulonhankkimistoimintaa ja muuta elinkeinotoimintaa harjoittavan on liityttävä ennakkoperintärekisteriin. Ennen säännöllisen palkanmaksun aloittamista mahdollisille työntekijöille yrityksen pitää rekisteröityä työnantajaksi sekä ilmoittaa palkkojen maksamisen aloittamisesta. Yrityksen sijainti ja toimi- tai tuotantotilan kustannustaso ja ominaisuus ovat tärkeitä. Tärkeää on myös logistiikan sujuvuus, palvelujen saatavuus ja alueen maine. Onko yrityksen toimipaikka taajama, keskusta vai jokin syrjäisempi osoite?